SmartECG-tjänsten

SmartECG hjälper läkare att diagnostisera hjärtsjukdomar och få hjärtpatienter till behandling snabbare

SmartECG är en tjänst för läkare ochhälso- och sjukvårdsenheter, som stöder läkare vid diagnostisering av hjärtpatienter.

SmartECG kommer att vara redo för  pilotering under hösten 2018.

Läs mer om SmartECG-tjänsten>>

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör ett allvarligt hälsoproblem i EU-området och även globalt.

Läs mer om varför SmartECG-tjänsten behövs >>

SmartECG-tjänsten gynnar patienter, sjukvårdspersonal och tillverkare av EKG-enheter

Vad är SmartECG?

Hjälper läkare att diagnostisera hjärtsjukdomar och få hjärtpatienter till behandling snabbare

Med SmartECG-tjänsten får patienterna en diagnos på sina hjärtproblem på nivån av specialistsjukvård vid primärvården.

Denna tidiga upptäckt av hjärtsjukdomar kan leda till bättre behandlingsresultat, bättre livskvalitet och att ännu fler liv räddas.

Leder till snabbare och mer kostnadseffektiv sjukvård

SmartECG-tjänsten är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att screena patienter och hänvisa dem till specialistsjukvård vid behov samt övervakning av diagnostiserade patienter med hjärtsjukdomar genom deras sjukdomar och återhämtning i primärvården.

Tidig upptäckt av hjärtsjukdomar kan leda till lägre behandlingskostnader.

SmartECG är en tjänst till låg kostnad.

Tillhandahåller läkaren med en automatisk EKG-analysrapport inom några minuter

Rapporten är tillgänglig inom några minuter efter att EKG-datan från en EKG-övervakningsenhet laddas in i SmartECG-tjänsten. Analysen är baserad på en algoritm, d.v.s. artificiell intelligens som automatiskt tolkar EKG-data, väljer de viktigaste resultaten och stöder läkare vid diagnos och behandlingsbeslut.

Algoritmen är baserad på en står kardiologisk databank (1,5 miljoner timmar med hjärtövervakningsdata från mer än 90 000 patienter) sammanställd av RemoteA Ltd.

Förutom den automatiska analysen kan vårdgivaren få en kardiologs diagnos via antingen SmartECG-tjänsten eller från sin egna hälso- och sjukvårdsenhet.

Lätt att använda

Sjukvårdspersonal kan ansluta övervakningsenheten till en dator och överföra EKG-data till SmartECG-tjänsten

Den automatiska analysrapporten levereras direkt till läkarens dator, bärbara dator eller mobiltelefon inom några minuter

Den automatiska analysrapporten kan även överföras automatisk till patientjournalerna

Inom en kort framtid kommer EKG-data att automatiskt överföras från övervakningsenheten till SmartECG-tjänsten

Flexibel integration till sjukvårdsprocesser

Hälso- och sjukvårdsenheter kan själva välja hur de vill integrera SmartECG-tjänsten i sina kliniska vägar som leder till en diagnos. Det finns flera olika alternativ för att integrera den:

 • Läkaren ställer diagnosen själv med hjälp av den automatiska analysrapporten från SmartECG
 • Läkaren begär en konsultationsrapport från en SmartECG-specialistläkare och tar emot den i genomsnitt två dagar efter att ha laddat ned EKG-datan
 • Läkaren väljer en intern specialistläkares konsultation och data skickas automatiskt till den interna specialistläkaren för analys

Sammantaget stöder SmartECG kliniskt beslutsfattande och ökar samarbetet mellan läkare och kardiologer

Kompatibel med de flesta EKG-övervakningsenheterna

SmartECG kommer att vara kompatibel med både vilo- och händelseövervakningsenheter

Vårdcentraler kommer att kunna använda den med sina befintliga EKG-övervakningsenheter, vilka kan användas på ett effektivare sätt

Under pilotfasen 2018 kommer SmartECG-tjänsten att automatiskt tillhandahålla analysrapporter från Holter-övervakningsenheter

Kompatibiliteten kommer att vidareutvecklas i samarbete med tillverkare av EKG-enheter

Vid 2020 kommer SmartECG-tjänsten att analysera EKG-data från praktiskt taget vilken EKG-övervakningsenhet som helst

Medicinskt validerad

SmartECG-tjänsten kommer att vara ett medicinskt validerat verktyg av CE och FDE för sjukvård

Valideringsprocessen börjar våren 2018 och pilotfasen förväntas börja hösten 2018

Hur kan jag få tillgång till SmartECG-tjänsten?

Gå SmartECG-panelen för sjukvårdspersonal

I förfasen till pilotfasen

Dina erfarenheter och insikter som sjukvårdspersonal är viktiga för utvecklingen av SmartECG-tjänsten. Vi bjuder därför in dig till vår SmartECG-panel för sjukvårdspersonal. Klicka här för mer information.

I pilotfasen (ungefär oktober till december 2018)

Pilotfasen för SmartECG-tjänsten börjar i slutet av 2018 efter klinisk validering. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig för vårdcentraler i Sverige med hjälp av tjänsteplattformen för fjärrdiagnostisering som tillhandahålls av RemoteA AB, och i Storbritannien av RemoteA UK och våra andra partners.

Be om en demonstration av SmartECG

Skulle du vilja se SmartECG-tjänsten i en demonstrationsplattform? Lämna dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till er.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här för att hålla dig uppdaterad.

Följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter

Du kan även följa oss på Facebook, LinkedIn och Twitter

Varför SmartECG utvecklas

Fakta om hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige, Europa och globalt

 1. Nästan 9 % av den svenska befolkningen påverkas av hjärt- och kärlsjukdomar (10 % av EU:s befolkning)
 2. Totalt har 900 000 människor diagnostiserats (nästan 49 miljoner människor inom EU och totalt över 85 miljoner människor i Europa).
 3. Över 100 000 människor diagnostiserades med hjärt- och kärlsjukdomar under år 2015 (över 6 miljoner människor inom EU och över 11 miljoner människor i Europa).
 4. Ischemiska hjärtsjukdomar utgöfr hälften av de diagnostiserade fallen i Sverige.
 5. Antalet människor som är drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar har i genomsnitt ökat med 19 % sedan år 1990. 24 % hos män och 14 % hos kvinnor
 6. Antalet årliga fall ökar. I genomsnitt var det 13 % fler nya fall år 2015 än 1990.  Män 17 % och kvinnor 9 %.
 7. Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i de flesta europeiska länder (1,8 miljoner människor årligen) och 45 % av dödsfallen i Europa (3,9 miljoner människor årligen)
 8. Hjärt- och kärlsjukdomar eller hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar står för 37 % av dödsfallen i Sverige.
 9. Särskilt hjärt- och kärlsjukdomar och ischemiska hjärtsjukdomar orsakar tidiga dödsfall hos män. Bättre diagnostisering och tidig behandling skulle kunna bidra till att förebygga tidiga dödsfall.
 10. Tidiga dödsfall (under 75 år): Över 400 000 tidiga dödsfall inom EU vilket motsvarar 26 % av alla tidiga dödsfall, och strokerelaterade dödsfall står för 59 % av dödsfallen.
 11. Över 1,3 miljoner i Europa, vilket innebär 35 % av alla tidiga dödsfall. Strokerelaterade dödsfall står för 51 % av dödsfallen och ischemiska hjärtsjukdomar står för 49 %.
 12. Totala hjärt- och kärlsjukdomskostnaderna uppgick till 1,7 miljarder euro i Sverige (2015).
  • Kostnader per capita är 171 € (EU 218 €)
  • Hjärt- och kärlsjukdomskostnaderna motsvarar 3 % av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige (EU 8 %)
  • Av kostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomar kommer 60 % från slutenvården och 5 % från primärvården
 13. Icke sjukvårdsrelaterade kostnader utgör ytterligare 1,8 miljarder euro till följd av:
  • Produktionsförluster på grund av dödlighet
  • Produktionsförluster på grund av sjuklighet
  • Anhörigvård
 14. Totala hjärt- och kärlsjukdomskostnaderna uppgick till 110 miljarder euro i EU-länderna (2015).
  • Kostnader per capita är EU 218 €
  • Av kostnaderna för hjärt- och kärlsjukdomar kommer 51 % från slutenvården och 9 % från primärvården.
 15. Tolkningen av EKG-analyser orsakar en flaskhals i primärvården då läkare inte är utrustade för att tolka de första EKG-analysresultaten själva, och i specialistsjukvården då kardiologer står inför en enorm överbelastning av data och arbete.
 16. Cirka 300 000 svenskar lider av förmaksflimmer, vilket ger ökad risk att drabbas av stroke. (https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartrytmrubbningar/)
 17. I Sverige varierar väntetiderna för långvarig EKG-övervakning från 28 till 84 dagar och medianväntetiden är 48 dagar. Varje månad finns det nästan 1 500 människor som väntar på att övervakas. (Källa: Vantetider.se)
 18. Dagens 8 miljoner tester som utförs årligen beräknas att öka till 11 miljoner analyser år 2020 (på grund av framsteg i patientvänliga analysverktyg och ett ökat antal av hjärt- och kärlpatienter). Marknaden för EKG-hanteringssystem kommer att växa till 180 miljoner euro till år 2020. **

Vi berättar gärna mer om SmartECG-tjänsten

Kontakta:

Mr. Heikki Väänänen, Head of Anaytics, heikki.vaananen(at)remotea.com, tel. +358 50 586 7460

John Holmberg, Customer Service Manager, john.holmberg(at)remotea.com, tel. +46 (0) 8 28 03 02,

SmartECG-tjänsten är medfinansierad av Horizon 2020-programmet som hjälper de små- och medelstora företagen med potential att utveckla banbrytande idéer för produkter, tjänster eller processor som är redo för att ta sig an global konkurrens.

RemoteA Ltd. var ett av de fyra ICT-företagen som fick finansiering av totalt 104 ICT-företag som hade ansökt för det och RemoteA Ltd. fick också de högsta betygen.

 

Top