Företaget

RemoteA-koncernen är specialiserade på analys av hjärtdata och fjärrdiagnostik, och är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning.

Nu är tiden inne för en revolution inom vården

Den globala situationen för sjukvården kan vid en första anblick te sig något dyster: befolkningen åldras och sjukvårdens resurser ökar inte i samma takt. Hur kan vi trygga hälsan och välbefinnandet i enlighet med våra gemensamma humanistiska värderingar? Lyckligtvis kan medicinsk teknik erbjuda effektiva, ännu bättre lösningar för att behålla vårt välbefinnande och vår hälsa, både vid behandling av sjukdomar och under återhämtningen.

RemoteA är hängivet involverad i denna positiva utveckling. Högkvalitativa och pålitliga medicintekniska lösningar gör det möjligt att, på ett mer effektivt sätt, ta hand om de medborgare som behöver hjälp. Vi anser att vårdrevolutionen leder oss mot förbättrad sjukvård:

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdsinrättningar och samhällen genom att tillhandahålla fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnos. Vi är specialiserade inom hjärt- och luftvägsdiagnostik.

Som ett resultat av våra tjänster inom fjärrmonitorering och fjärrkonsultationer sedan 2002 har vi utvecklat goda kunskaper inom programvaruutveckling för hjärtanalys, och vi har omfattande expertis inom assisterad diagnos av hjärtarytmi, blodtryck och sömnapné.

Vi är stolta över att kunna säga att våra tjänster har gynnat över 160 000 patienter under de senaste 15 åren, i form av konsultationer för EKG, sömnapné och ABPM. Vi kommer dessutom att fortsätta sträva mot en förbättrad sjukvård i framtiden.

SmartECG, den första allmänna algoritmbaserade lösningen, hjälper hjärtpatienter att få snabbare vård

RemoteA Oy har fått1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG. Av de 104 ICT-företag som sökte medlen valdes endast fyra företag ut, och RemoteA fick de högsta poängen. Nyheten med lösningen SmartECG ligger i dess allmängiltighet:  SmartECG blir den första och enda automatiska kliniska beslutsstödslösningen som är kompatibel med 80 % av de olika EKG-övervakningsinstrument som finns, och den kan användas av både vårdcentraler och sjukhus. SmartECG blir det första och enda kliniska beslutsstödsverktyget för allmänläkare.

”Tack vare EU:s Horizon 2020-medel för små och medelstora företag kan vi färdigställa vår SmartECG-lösning, skaffa marknadsgodkännande i alla länder vi riktar oss till och påbörja en marknadsintroduktion i full skala under 2018”, säger Ossi Tiihonen, vd och grundare av RemoteA Oy.

Pressmeddelande 7.3.2017: 1,2 miljoner euro i EU-bidrag till finsk algoritmutvecklare – SmartECG, den första allmänna algoritmbaserade lösningen, hjälper hjärtpatienter att få snabbare vård

En grupp ledande kardiologer och algoritmutvecklare

Med en fantastisk blandning av ledande kardiologer, specialister inom hjärtelektrofysiologi, algoritmutvecklare och verksamhetsexperter kan vi bistå våra klientorganisationer i att skapa mer värde för sina slutanvändare. RemoteA:s medicinska chef är Professor Lauri Toivonen, före detta överläkare i kardiologi vid Helsingfors universitetssjukhus.

 

 

e-hälsotjänster

Verksamhet i Storbritannien och Nordirland samt i Norden

Vi har utvecklat våra fjärrtjänster inom monitorering och läkarvård sedan 2002, och idag har vi byggt upp ett omfattande nätverk av allmänläkare, specialistläkare och vårdorganisationer i Finland, Sverige, Storbritannien och Nordirland. Vi arbetar med omkring 250 vårdinrättningar samt ledande kardiologer och specialister på luftvägarna.

Medicinteknisk kompetens

RemoteA Ltd. Är en certifierad tillverkare av medicinteknisk utrustning och vi har framgångsrikt utvecklat och lanserat flera medicintekniska enheter, såsom en Holter-mätare för EKG och vår polysomonografi-utrustning för hemmabruk.

 

Hjärtanalys

Över 160 000 patienter har fjärrdiagnostiserats

Som pionjärer inom fjärrdiagnostik har vi så här långt levererat över 160 000 utlåtanden om EKG, sömnapné och blodtryck. På grund av vår omfattande erfarenhet som leverantör av fjärrdiagnostik har vi kunnat bygga upp en unik databas med just de typer av data som behövs för att förbättra våra algoritmer.

Hjärtdatabas med över 1,5 miljoner timmars data

Vår hjärtdatabas består av över 1,5 miljoner timmar av kliniskt relevanta data med bedömningar, diagnoser och behandlingsrekommendationer från ledande kardiologer.

Vår kärnkompetens inom hjärtanalys innefattar:

  • Förfining av data från ambulatoriska EKG-mätningar
  • Filtrering av signalstörningar
  • Korrekt identifiering och gruppering av hjärtslag, även från data med mycket brus
  • Korrekt identifiering av olika hjärtarytmier, såsom förmaksflimmer och paroxysmal takykardi
  • Förmåga att skapa delmängder av data utifrån önskad information, till exempel mängd av förmaksflimmer med över 500 handplockade, bekräftade och klassificerade incidenter

Vi har även erfarenhet av seismokardiografi och har utvecklat en app för smarta telefoner som använder både accelerometer och gyroskop (beatscanner.com).  Dessutom har vi utvecklat en analysmetod för fonokardiografi.

Vår historia

Oavbrutet arbete för förbättrad sjukvård sedan 2002

Sedan företaget bildades 2002 har vi arbetat för att möjliggöra snabbare och mer effektiva diagnoser av patienter. Vi började med fjärrtjänster för sömnapné och idag är vi ett väletablerat medicintekniskt företag som har utökat verksamheten för att innefatta analys av hjärtdata, mångsidiga tjänster för fjärrdiagnostik samt medicinteknisk utrustning. Men vår historia sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden, till åttiotalet då en grupp av envisa människor inom tekniska och medicinska yrken strävade mot att utveckla användbara diagnosmetoder för sömnapné.

Bakom mycket av framgången finner vi individer och grupper med stark övertygelse och beslutsamhet, och så är även fallet här. En ung fysiker, Pekka Tiihonen, anslöt sig till en grupp som arbetade med neurofysiologisk diagnostik, i synnerhet EEG-telemetri, på ett sjukhus i östra Finland och bidrog till gruppens tekniska expertis. Vid tiden var sömnapnéanalys förhållandevis sällsynt och kvalitativ till sin natur eftersom utrustningen baserades på dyra EEG-mätare, vilket ledde till osystematisk mätning och kontroll av sömnapné.

Gruppen började utveckla utrustning som var lämpliga för användning i hemmet. Den första fyrkanaliga bärbara enheten tillverkades av Tiihonens grupp 1989.

Sovportföljen kunde identifiera tydliga fall av sömnapné men kunde inte analysera och klassificera dem med någon högre precision. Vid tiden fungerade enheten självständigt och producerade signalkurvor över andningen efter inspelning till Windows-miljön, berättar Tiihonen. Efter 20 år har dessa kurvor med rådata analyserats på nytt och flera vetenskapliga artiklar har publicerats.

Den så kallade sovportföljen användes under de följande 14 åren, medan gruppen samtidigt arbetade med att förbättra precisionen och användbarheten. Venla, den första utrustningen för sömnapné helt ämnad för hemmabruk, färdigställdes 2002. Senare började Pekka Tiihonen arbeta på sin doktorsavhandling, “Novel Portable Devices for Recording Sleep Apnea and Evaluating Altered Consciousness”, som publicerades och godkändes 2009.

Från sömnapné till fjärranalys av EKG och blodtryck samt utveckling av algoritmer

Som pionjärer inom fjärrdiagnostik har vi så här långt levererat över 160 000 utlåtanden om EKG, sömnapné och blodtryck. På grund av vår omfattande erfarenhet som leverantör av fjärrdiagnostik har vi kunnat bygga upp en unik databas med just de typer av data som behövs för att förbättra våra algoritmer.

Vi är tacksamma över att vara en del av historiens och framtidens medicinska och tekniska utveckling, i vårt oförtrutna arbete för en bättre värld. Påhittighet, ansvar och effektivitet är de värden som utgör grunden för vår verksamhet.

Vetenskap, hjärta och själ återfinns i RemoteA:s algoritm.

 

Styrelsen för RemoteA Ltd

Mr Ossi Tiihonen, verkställande direktör
Chairman of the Board

Mr Jarno Mäkelä, CTO

Mr Lauri Toivonen

Mr. Timo Hakkarainen

 

Certifikat

Vi är certifierade i enlighet med ISO 13485 och ISO 9001 och vi följer EU:s medicintekniska direktiv (MDD) samt amerikanska FDA:s Quality System Regulations (QSR) i vår kvalitetssäkring. Dessutom verkar vi i enlighet med följande standarder: IEC 62304, IEC 60601-1, ISO 14971 samt IEC 62366.

ce-logo

 

 

RemoteA Certificate ISO9001_2008 VTT-C-12060-60-17

RemoteA Certificate ISO13485_2016 VTT-C-12060-60-17

RemoteA EC-Certificate VTT-C-12089-01-1155-620-17

 

Vitböcker och sammanfattningar

 

Top